بابک مصطفوی

لیست کتابهای منتشر شده توسط مهندس بابک مصطفوی :

1- میکروکنتلر 8051 به زبان c –

بابک مصطفوی

موضوع: آموزش طراحی مدارات الکترونیک و ساخت رباط  – ویژه مهندسین الکترونیک و سخت افزار

جهت دانلود فصلهایی از این کتاب به این بخش مراجعه کنید.

2-  شب مهتاب –

بابک مصطفوی

 

موضوع: کتاب شعر – غزل

جهت دانلود فصلهایی از این کتاب به این بخش مراجعه کنید.

3- شکل گیری جنگ سرد و تاثیر آن بر ایران و منطقه خاورمیانه –

 

بابک مصطفوی

موضوع: تاثیر ظهور مارکسیست در به قدرت رسیدن خاندان پهلوی و واکاوی شکل گیری اسرائیل

جهت دانلود فصلهایی از این کتاب به این بخش مراجعه کنید.

4- آموزش نرم افزار تری دی مکس –

موضوع: ویژه مهندسین معماری

در دست چاپ

5- نقش قدرتهای خارجی در شکل گیری و فروپاشی سلطنت پهلوی

در دست چاپ